สำนักปฏิบัติธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม หรือ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม) Wat Umongmeditation Center

  วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี    และการปฏิบัติธรรม    โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ     และในปี๒๕๕๑   มหาเถรสมาคมให้การรับรอ…

ระเบียบการบรรพชา-อุปสมบท

วิธีบรรพชา-อุปสมบท กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงกราบผู้เป็นบิดา มารดา 3 ครั้งด้วยเบญจางคประดิษฐ์ (ใช้กราบตลอดพิธี) แล้วพึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาตต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย แล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตร ประนมมือเ…

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรสาธิต

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-1100,  08-4045-4819, 09-3278-7733 Facebook : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม E-mail : umongmedcenter@yahoo.com ________________________________________________________________  ขอเชิญชวนพุทธศาสน…

การปรับปรุงทางเข้าและทางเดินรถ

ขณะนี้ทางวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  ได้มีการปรับปรุงทางเข้า-ออก เป็นถนนวิ่งทางเดียว  และมีประตูทางเข้าออกใหม่  ขอให้ญาติโยมปฏิบัติตามกฎจารจร  เพื่อความเป็นระเบียบต่อไปด้วย…